Kako Unaprediti Logistiku U Preduzeću

0 Comments

KAKO UNAPREDITI LOGISTIKU U PREDUZEĆU

Logistika ima stratešku funkciju za preduzeća i predstavlja veoma značajan faktor uspeha u njihovom poslovanju. Glavni cilj logistike je smanjenje troškova isporuke robe ili gotovih proizvoda kupcima, uz održavanje ili poboljšanje nivoa pružene usluge.

Unapređivanje logistike u preduzeću pre svega zahteva strateško planiranje.

Strateško planiranje počinje studijama izvodljivosti i inspekcijama na licu mesta, a zatim se nastavlja pripremom logističkih planova izvršenja i planova upravljanja bezbednošću. Zatim se planira ad hoc način transporta ili podizanja i moguće dimenzije kontejnera, uvek s ciljem pružanja najboljih uslova na tržištu. I, konačno, usluga se upotpunjuje upravljanjem carinskim poslovima i pratećom dokumentacijom i samim transportom robe od vrata do vrata.

Za unapređivanje logistike u preduzeću, neophodno je:

 • dobro poznavanje kupaca,
 • dobro poznavanje tržišta,
 • iskustvo u svim oblastima skladištenja i transporta robe,
 • posedovanje veština kao što su: analiza potreba kupaca, planiranje distributivne logistike, organizacija rada po projektima i sl.

Logistika treba da poseduje jedinstvenu sposobnost da zna kako da kombinuje čisto tehničke aspekte koji karakterišu distributivnu logistiku, sa uvidom u specifična tržišta i sektore koji omogućavaju uspeh.

Delovanje logistike na međunarodnom nivou se ogleda u prisustvu dobrog logističara u različitim delovima sveta, tj. u podršci koju on ima u široko rasprostranjenoj mreži partnerskih agenata. Na ovaj način logistika može da garantuje svojim klijentima kvalitetnu uslugu u celom svetu.

Logistički proces je vrlo složena operacija i samo unapređenje logistike u preduzeću zahteva dosta rada. Ovde dolazi do izražaja sposobnost i visprenost logistike da pravovremeno i adekvatno  reaguje kako na tržišne promene, tako i na  zastoje i probleme koji se jave prilikom konkretne isporuke robe.

Osiguravanje tehničke izvrsnosti i opsežnog znanja o ovom sektoru, od faze konsaltinga do projektovanja i isporuke usluge, osnovna je operacija za stručnjake u logistici. Cilj je razviti lojalan, smislen i obostrano koristan poslovni odnos sa kupcima.

Dobra logistika teži smanjenju vremena izvođenja operacija, uz stalni nadzor nad aktivnostima, kao i smanjenju verovatnoće greške, usled kašnjenja ili grešaka u internoj komunikaciji. S toga je važno težiti sistemu koje podstiče konstantno unapređivanje logistike u preduzeću. Korisnici usluga logistike moraju imati puno razumevanje za svoje potrebe i moraju se osećati shvaćenim i cenjenim. 

U zadovoljavanju kupovnih potreba potrošača širom sveta, logistika igra svestratešku ulogu. Da bi se iskoristio njen puni potencijal, potrebno je aktivno delovati i učiniti lanac snabdevanja pametnijim, bržim i orijentisanim ka kupcima, kao i održivim.

Globalne razmene proizvoda se neprestano šire i kompanijama su potrebni stručni partneri kako bi zadovoljili kupovne potrebe koje dolaze sa međunarodnog tržišta. Tu na scenu stupa kvalitetna  i iskusna logistika. Dinamičnost, kompetentnost i stabilne strukture pravi su faktori koji nude dodatnu vrednost klijentima.

Neretko se dešava da je klijentu potreban prevoz gabaritnih i teških proizvoda. Transport ovakve posebne robe je proces koji nije lako planirati i sprovesti. Među raznim izazovima sa kojima se treba suočiti, većina se odnosi na organizaciju samog transporta.

unapređivanje logistike u preduzeću

Šest osnovnih koraka dobre logistike i za unapređivanje logistike u preduzeću su:

  • Analiza proizvoda.  Detaljno upoznavanje sa robom i njenim karakteristikama.
 • Pregled robe na licu mesta i procena njenog transporta po fazama. Ovde se identifikuju tehnički, pravni, političko-institucionalni, kulturni i bezbednosni aspekti u zavisnosti od zemalja kroz koje roba prolazi.
 • Planiranje svih faza transporta robe.
 • Sastavljanje studije izvodljivosti na osnovu planiranja.
 • Podrška u vezi sa svim potrebnim međunarodnim dokumentima neophodnim za nesmetano obavljanje prevoza i isporuku robe na krajnju destinaciju.
 • Praćenje pošiljke u realnom vremenu i pravovremeno otklanjanje eventualnih problema prilikom transporta.

Preko logistike i preko kvalifikovanih partnera koji se nalaze u različitim delovima sveta, transportna preduzeća mogu svojim klijentima ponuditi kompletnu uslugu otpreme: od proizvođača do krajnjeg primaoca.

Transport može biti: 

 • U okviru državnih granica

Dostava ili kretanje robe na nacionalnom tlu do odredišta. Odnosi se na kretanje robe od luke ili aerodroma dolaska do utvrđenog mesta isporuke. Sprovedene aktivnosti su: sprovođenje carinskih procedura po dolasku, rukovanje robom na aerodromu ili u luci, kretanje robe u skladište ili  isporuka na lokaciju utvrđenog primaoca.

Za razliku od isporuke, distribucija (nakon sprovođenja postupaka carinjenja robe i njihovog prebacivanja u skladište), može predvideti dve mogućnosti: otvaranje paleta, sanduka, kaveza i druge ambalaže i podelu na pojedinačna pakovanja koja će se isporučiti na potrebne lokacije primalaca ili rukovanje jednom serijom robe za jednog uvoznika, koju će preprodati više kupaca.

 • Međunarodni transport. 

Do pre nekoliko godina, špediteri su se smatrali dovoljnima za isporuku robe od tačke A do tačke B. Danas, distributivni logistički operater čini mnogo više od ovoga: duboka evolucija na digitalnom nivou promenila je kupovne navike ljudi širom sveta i pojavila se potreba za unapređivanjem i poboljšanjem transportnog sektora, kako bi se udovoljilo zahtevima globalnog tržišta na najbolji mogući način.

Logističke aktivnosti apsorbuju ogromne finansijske, materijalne i ljudske resurse i imaju značajan uticaj na konkurentnost preduzeća. Tačnije, efikasna logistika predstavlja ključni faktor uspeha preduzeća, a ljudski i ekonomski resursi koji su posvećeni ovoj delatnosti neprestano se povećavaju.

Firma „General Transport“ pruža logističke usluge za bolje upravljanje distribucijom kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Evrope. Kontaktirajte nas da biste dobili više informacija o našim uslugama.

Categories: Uncategorized @sr