Međunarodno Slanje Paketa

0 Comments

MEĐUNARODNO SLANJE PAKETA

Postoji jako puno razloga zašto neka osoba želi da pošalje pismo ili paket u inostranstvo. Razlozi mogu biti iz ličnih potreba (na primer, ukoliko Vaši rođaci ili prijatelji žive u drugoj zemlji i treba im nešto dostaviti), kao i zbog poslovnog interesa.
Bilo da je Vaša potreba za međunarodnim slanjem paketa jednokratna ili se češće morate susretati sa time, jedan od Vaših najvažnijih zadataka je da pronađete i angažujete najpouzdanijeg, najprikladnijeg i najjeftinijeg kurira. Ako ste početnik i nemate iskustvo sa međunarodnim slanjem paketa, narednim tekstom ćemo Vam pomoći da se bolje i lakše organizujete i da Vašu pošiljku otpremite u drugu zemlju sa što manje problema.

Ograničenja za slanje paketa u inostranstvo

Pre slanja paketa treba da se upoznate sa listom zabrana. U inostranstvo je zabranjeno slati:

 • Oružje bilo koje vrste, delove oružja i municiju,
 • Otrovne i hemijske supstance sa nagrizajućim svojstvima,
 • Opojne droge i halucinogene supstance,
 • Kvarljivu hranu,
 • Novac (domaća i strana valuta) i vrednosne papire,
 • Piraterijski materijal,
 • Plemenite metale i drago kamenje,
 • Otrovne biljke i životinje,
 • Bilo koji predmet ili supstancu koji predstavljaju opasnost za ljude ili mogu zamrljati i oštetiti druge pakete prilikom transporta,
 • Žive životinje,
 • Kulturno dobro i nakit,
 • Eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije,
 • Materijale pornografske ili ekstremističke prirode koji krše zakone Vaše domovine i zemlje u koju se šalje paket.

Odabir načina slanja pošiljke

Pismo

Pismom šaljemo brošure, dokumenta, časopise i ostali štampani materijal. Namenjeno je ličnoj prepisci. Maksimalna veličina mu je A4 format, a maksimalna težina 2 kg.

Mali paket

Pod malim paketom se podrazumeva pošiljka do 60 cm dužine i do 3 kg težine.

Paket

Pošiljke raznih dimenzija (veličina i težina preko 3 kg), čija je sadržina spakovana u kutije.

Pakovanje pošiljki za inostranstvo

Pošiljka mora biti upakovana tako da obezbedi sprečavanje oštećenja sadržine prilikom transporta. Ukoliko se šalju krhki ili lomljivi predmeti, svaki pojedinačno treba zaštititi folijom sa vazdušnim jastučićima. Treba imati na umu da carinici mogu otvoriti Vašu pošiljku i pregledati njenu sadržinu, ukoliko im se učini da nešto nije u redu.

Prednosti međunarodnog slanja paketa zbirnim transportom

Pod zbirnim transportom se podrazumeva sakupljanje pojedinačnih komadnih (manjih) pošiljaka od jednog pošiljaoca ili više njih, iz jednog grada ili zemlje, u nekom pogodnom najčešće graničnom mestu (saobraćajnom ili privrednom centru), odakle se takva roba nakon grupisanja upućuje sa jednom prevoznom ispravom na špeditera u drugom mestu ili zemlji radi raspodele primaocima u nekom mestu ili radi dalje otpreme.
Prednosti ovakvog vida transporta se ogledaju pre svega u činjenici da je ovakvo međunarodno slanje paketa jednostavno, sigurno i omogućava praćenje pošiljke u realnom vremenu. Nije zanemarljiva ni vremenska (najkraći mogući vremenski period prenosa pošiljke) i troškovna isplativost (pristupačne cene usled podele troškova).

Dokumentacija koja prati pošiljku za inostranstvo

Ako ste fizičko lice, uz pošiljku prilažete carinsku deklaraciju CN23 za potrebe carinske ispostave.
Ukoliko kao pravno lice šaljete uzorke i reklamni materijal, prilažete izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka, profakturu sa deklarativnim iznosom (samo za potrebe naše carine) i carinsku deklaraciju CN23.
Ako ste pravno lice, a pošiljka koju šaljete je komercijalnog karaktera, neophodan je JCI obrazac (uz posredovanje špedicije) i carinska deklaracija CN23.

Firma „General transport“ kupcima nudi savestan, odgovoran i efikasan međunarodni prevoz paketa u okviru dogovorenih vremenskih ograničenja. Naše iskustvo vezano za sve tipove transporta pošiljaka u inostranstvo Vam stoji na raspolaganju. Možete zatražiti ponudu ili nas kontaktirati za više informacija i postaviti nam svoja pitanja, a mi ćemo Vam odgovoriti i prevesti Vašu robu maksimalno profesionalno.

Categories: Međunarodni transport