Šta je EORI broj?

0 Comments

Šta je EORI broj?

Registracioni i identifikacioni broj ekonomskih partnera (EORI broj) je matični i identifikacioni broj Evropske unije za preduzeća koja vrše uvoz ili izvoz robe u ili iz Evropske Unije. EORI je skraćenica za Registraciju i identifikaciju ekonomskih operatera (Economic Operators Registration and Identification number). Regulisana je 2009. godine Uredbom Komisije Evropske unije u cilju jačanja bezbednosti robe koja prelazi preko spoljne granice Zajednice.

Svako preduzeće ili pojedinac sa prebivalištem u EU mora da dobije EORI broj od svog nacionalnog carinskog organa pre nego što započne carinske aktivnosti u EU. EORI broj neophodan je za sve kompanije iz zemalja članica Evropske unije, kao i za države koje nisu članice EU.

Ekonomskom operateru sa sedištem izvan EU mora se dodeliti EORI broj ukoliko namerava da podnese carinsku deklaraciju.Ovlašćeni ekonomski operateri posebno treba da imaju EORI broj. EORI brojevi mogu da se provere na sajtu Evropske Komisije. Potrebno je uneti EORI broj i proveriti da li je isti validan.

Kako se registrovati za EORI broj u Srbiji?

Ovaj broj je formiran šifrom zemlje Srbije i jedinstvenim kodnim brojem, zatim PDV brojem.
Privredni subjekti registrovani van teritorije EU biće registrovani od strane nadležnih organa država članica EU kada prvi put nakon utvrđenog datuma budu podneli zahtev za carinjenje. EORI broj je jedinstven broj, a zahtev za njegovo dobijanje može se podneti samo u jednoj od država članica EU.

Dokumenti kompanije se moraju podneti na verifikaciju i prihvatanje. Među dokumentima potrebnim za prijavu EORI su statut, osnivački list, potvrda o PDV-u, ali je moguće da budu potrebni i neki posebni obrasci prijava. Registracija EORI broja može se izvršiti putem interneta uz pomoć e-carinskih sistema.

Od 1. jula 2009. godine, EORI broj mora da se unese u carinske deklaracije.

šta je eori broj

Ako ekonomski operater, koji nije registrovan u carinskom području Evropske unije, nema EORI broj, registrovaće ga carinski organi ili drugi imenovani organ države članice u kojoj prvo obavi jedno od sledećeg:
– Podnese u Evropskoj uniji sažetu deklaraciju ili deklaraciju koja nije carinska deklaracija (sačinjena u skladu sa čl. 225. do 238. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93) ili carinska deklaracija za postupak privremenog uvoza;
– Podnese u Evropskoj uniji izlaznu ili ulaznu sažetu deklaraciju;
– Upravlja prostorima za privremeni smeštaj u skladu sa članom 185(1) Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93; g) podnese zahtev za odobrenje u skladu sa članom 324a ili 372. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93;
– Zahteva potvrdu ovlašćenog ekonomskog operatera u skladu sa članom 14a Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93.

Jednom dodeljen EORI broj, ekonomski operateri i druga lica koriste u svakoj komunikaciji sa carinskim službama država članica.

Države članice će u centralni sistem redovno unositi podatke o ekonomskim operaterima i drugim licima, kod svake dodele novih EORI brojeva ili kod svake promene već unetih podataka.

Postupak registracije može da traje nekoliko dana. Zainteresovana lica koja imaju nameru da se bave carinskim poslovanjem u Evropskoj uniji, moraju unapred podneti zahtev za dodelu EORI broja, i to, u državi članici Evropske unije u kojoj nameravaju da obave svoje prvo carinjenje. Pošto dobiju taj broj, nije potrebno da se ponovo registruju u drugoj državi članici.

“General Transport” Vam stoji na raspolaganju i nudi Vam naše profesionalne usluge konsultacija u vezi sa pribavljanjem sve potrebne dokumentacije, kao i pomoć oko popunjavanja potrebnih obrazaca. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć vezano za spoljnotrgovinske poslove.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport