Transport Opasnih Materija

0 Comments

Transport Opasnih Materija

U opasne materije spadaju sve one materije koje mogu da izazovu posledice štetne po zdravlje ljudi ili životnu okolinu. Zbog eventualnog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov transport mora biti organizovan po određenim pravilima kako bi rizik od nezgoda bio minimalan.

Transport opasnih materija se češće obavlja drumom u odnosu na druge vidove prevoza i regulisan je Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i Zakonom o proizvodnji i prometu opasnih materija. Njihov prevoz u međunarodnom saobraćaju regulisan je međunarodnim propisima ADR za drumski saobraćaj (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods). Originalni sporazum je potpisan u Ženevi 1957. godine kao Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija. ADR-u se tekst ažurira svake dve godine.

 

Klase opasnih materija prema ADR-u:

  • Klasa 1: Eksplozivne materije i predmeti koji se koriste za izvođenje eksplozija i pirotehničkih efekata.
  • Klasa 2: Gasovi pod pritiskom ili u tečnom stanju
  • Klasa 3: Zapaljive tečnosti
  • Klasa 4: Zapaljive čvrste materije
  • Klasa 5: Oksidirajuće materije
  • Klasa 6: Otrovne (toksične) i infektivne supstance
  • Klasa 7: Radioaktivne materije
  • Klasa 8: Korozivne materije
  • Klasa 9: Mešovite opasne materije

Svaka osoba uključena u prenos opasnih materija (pošiljalac, otpremnik, prevoznik, primalac) ima svoje specifične dužnosti. Pošiljalac mora da obezbedi klasifikaciju robe, izbor odgovarajuće ambalaže (ili kontejneri ili cisterne)  u odnosu na opasne karakteristike robe i time prevozniku pruži sva potrebna dokumenta kako bi se obezbedio što sigurniji transport robe. 

Sertifikat za vozača

Postoji osnovni i tri dodatna specijalistička kursa (za vozače eksplozivnih materija, radioaktivnih materija i vozače cisterne). Prilikom polaganja, na osnovu Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije, ovlašćena ustanova izdaje sertifikat, koji je utvrđenog sadržaja i oblika i ima važnost u trajanju od pet godina.

Sertifikat za vozilo

Pregled vozila i izdavanje sertifikata (u skladu sa ADR-om i Zakonom o prevozu opasnih materija, vrše ovlašćene ustanove. Posebno se kontrolišu: električne instalacije, baterijski prekidači strujnih krugova, tahograf, trajni i ABS kočioni sistem. Ovim sertifikatom je precizno definisana namena vozila, odnosno, tačno se zna kakvim materijama se sme tovariti ovakvo vozilo. 

Isprava o prevozu

To može biti otpremnica, tovarni list ili neki drugi dokument, koji se popunjava na mestu utovara i sadrži informacije u vezi sa opasnim materijama koje se transportuju – naziv materije, identifikacioni broj (UN – broj), klasu, podatke o ambalaži (broj i opis paketa), količinu, podatke o pošiljaocu i podatke o primaocu.

Pošiljalac je u obavezi da vozaču preda i pisano uputstvo o postupku sa materijom u slučaju nezgode najkasnije pre započinjanja prevoza. Uputstvo se izdaje na jeziku koji vozač razume, jeziku zemlje gde se vrši utovari i istovar, kao i na jezicima zemalja kroz koje se prolazi. Uputstvo treba da sadrži: naziv materije, ADR klasu, ambalažnu grupu (br. opasnosti), identifikacioni broj materije – UN broj, osobine materije, ličnu zaštitnu opremu, mere predostrožnosti u slučaju nezgode, izlivanja ili požara, brojeve telefona policije i vatrogasaca i prvu pomoć.

Prevozna sredstva za prevoz opasnih materija moraju da sadrže svu neophodnu opremu za zaštitu vozača i zaštitu okoline, propisanu Zakonom  i ADR-om.

Nalepnice za opasnost

U zavisnosti od načina transporta (u paketima, cisternama ili u rasutom stanju), na prednjoj i zadnjoj strani, a moguće i na bočnim stranama kamiona, primenjuju se paneli i nalepnice za opasnost: prva, narandžaste boje i pravougaonog oblika dimenzija 40×30 cm i poslednja, u obliku kvadrata postavljenog na vrh, veličine 25×25 ili 30×30 cm.

Firma „General transport“ kupcima garantuje maksimalnu sigurnost prilikom transporta opasnih materija. Naše iskustvo vezano za svu potrebnu dokumentaciju Vam stoji na raspolaganju. Možete zatražiti ponudu ili nas kontaktirati za više informacija i postaviti nam svoja pitanja, a mi ćemo Vam odgovoriti i prevesti Vašu robu maksimalno profesionalno.

Categories: Međunarodni transport