Carinsko Posredovanje: Šta Je To Dispozicija?

0 Comments

CARINSKO POSREDOVANJE: ŠTA JE TO DISPOZICIJA?

Šta je to carinsko posredovanje?

Carinjenje robe je složen i zahtevan proces, pa zbog njega često dolazi do posledica kao što su neočekivani troškovi, nepotrebna kašnjenja, pa čak i prekršaji i kazne. Zato carinsko posredovanje, odnosno špedicija mora biti efikasna.

Ukoliko niste stalno u toku sa važećim propisima, a želite urednu dokumentaciju i konsultacije u vezi sa carinjenjem robe, kao i sa kriterijumima koje roba prilikom uvoza/izvoza treba da ispunjava, najbolje rešenje je da sav taj posao prepustite iskusnim stručnjacima za carinsko posredovanje.

U svakom izvozno-uvoznom poslu ključnu ulogu ima lice (pravno ili fizičko) koja se naziva špediter i koje koordinira promet i prevoz robe od proizvođača do krajnjeg korisnika. 

Špediter omogućava da se bezbedno i sigurno obavi odgovarajući transport, pravilnim izborom vida transporta odnosno prevoznog sredstva, prema uslovima koje je odredio nalogodavac.Špediteri se u spoljnotrgovinskom procesu, a time i u carinskom postupku, pojavljuju kao: 

 • komisionari koji obavljaju poslove po nalogu, ali u svoje ime
 • agenti koji obavljaju poslove po nalogu nalogodavca i u njegovo ime.

U poslove međunarodnog špeditera spadaju:

 • Izbor optimalnog prevoza i puta,
 • Davanje stručnih saveta i učestvovanje u pregovorima u međunarodnoj prodaji,
 • Organizovanje zbirnog transporta,
 • Zaključivanje ugovora o prevozu, utovaru i istovaru robe,
 • Carinsko zastupanje (priprema carinske dokumentacije i posredovanje pred carinskim organima, izrada zahteva i zastupanje u poslovima sa inspekcijskim organima),
 • Granične usluge, prijavljivanje robe i smeštaj u carinsko skladište i carinjenje robe,
 • Posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki),
 • Stručno tumačenje svih carinskih i spoljnotrgovinskih propisa i blagovremeno obaveštavanje klijenata o njihovim promenama,
 • Pribavljanje i ispostavljanje prevoznih i drugih dokumenata,
 • Sklapanje ugovora o transportnom osiguranju,
 • Pribavljanje tranzitnih dozvola,
 • Kontrola i plaćanje vozarina, carine i drugih dažbina,
 • Izdavanje špediterskih potvrda,
 • Obaveštavanje komintenta itd.

Ukratko, carinsko posredovanje obuhvata posao carinskog posrednika da pomogne pri propuštanju komitentove robe na granici i pripremi svu potrebnu dokumentaciju. Oni svojim iskustvom i brzinom treba da štede Vaše vreme i u najkraćem roku oslobode Vaš kapital zastupanjem pred carinskim organima.

Carinsko Posredovanje

Šta je to dispozicija?

Dispozicija komitenta predstavlja nalog špediteru za realizaciju određenog špediterskog uvozno-izvoznog posla i njom zapravo i započinje svaki špediterski posao. 

Nalog (dispozicija) sadrži sve potrebne podatke o stvarima i njenim osobinama, tačne upute u pogledu njene otpreme i izvršenja poslova u vezi sa otpremom, a isto tako i druge podatke koji su potrebni za pravilno i blagovremeno izvršavanje datog naloga. 

Svaki špediter za obavljanje svojih usluga ima svoju opštu ponudu, koja podrazumeva postojanje tačno određenih opštih uslova i tarife.

Nalogodavac treba špediteru da da nalog za izvršenje dopreme ili otpreme. Dispozicija ima određen sadržaj, tj. mora sadržati potrebne podatke za pravilnu otpremu robe. Ona se može dati pismeno, mailom, telefonski i usmeno.  Bilo da je uputanju zbirni transport ili brza isporuka.

Špediteri imaju štampane obrasce dispozicija za otpremu i dopremu robe koji moraju sadržati sve potrebne podatke o robi, tačan nalog u pogledu njene otpreme i izvršenja poslova: 

 • ime i adresu nalogodavca, 
 • ime i adresu primaoca kome se roba dostavlja,
 • mesto i adresu preuzimanja i isporuke robe,
 • podatke o robi (količinu, vrstu, pakovanje i slično), 
 • određeni nalog kako se roba otprema, tj. da li je pakovana ili je u rasutom stanju, kojom vrstom vozila itd,
 • pravac prevoza robe, 
 • rok isporuke, 
 • transportnu klauzulu po kojoj je roba kupljena ili prodata i 
 • da li robu treba osigurati ili ne i na koje rizike, i ostale podatke. 

Ako su potrebne bilo kakve dodatne usluge špeditera, to se posebno navodi u dispoziciji i ta se usluga najčešće plaća prema posebnoj tarifi (npr. utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta robe i slično).

Špediter robu osigurava samo na osnovu naloga komitenta, koji u dispoziciji treba da naznači željeni iznos osiguranja, kao i potencijalni izvor rizika. 

Ovako popunjena dispozicija mora imati datum izdavanja i mora je potpisati nalogodavac. 

Špediter takođe mora biti upoznat sa osobinama robe koja se prevozi, kao i o njenoj vrednosti.

Kada je špediteru data dispozicija, smatra se da mu je dato i ovlašćenje za plaćanje vozarina, dažbina i drugih troškova. Nalogodavac će špediteru blagovremeno staviti na raspolaganje potrebna sredstva za plaćanje troškova.

Špediter treba da obavesti nalogodavca koja su sve dokumenta potrebna za izvoz konkretne robe. Obavezna dokumenta prilikom svakog izvoza su:

Trgovačka dokumenta (faktura, specifikacija robe, sertifikat o kvalitetu i poreklu robe i otpremnica),

Transportna dokumenta (kamionski tovarni list (CMR), špediterska potvrda i dispozicija za otpremu robe)  i

Carinska dokumenta (razna uverenja koje izdaju Uprava carine, Privredna komora ili Ministarstvo).

Ukoliko želite dovesti Vaše poslovanje na viši nivo, olakšati protok pošiljki na graničnim prelazima u međunarodnom saobraćaju ili ojačati Vaše veze sa inostranstvom – mi Vam možemo pomoći. Kontaktirajte nas u svako doba da čujete našu ponudu.

Categories: Putovanje i Prevoz