Dokumenti Za Medjunarodni Transport Robe

0 Comments

DOKUMENTI ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE

Dokumenti za međunarodni transport robe i drumski transport robe obuhvataju

 • Dokumentaciju vezanu za vozilo
 • saobraćajna dozvola, 
 • polisa međunarodnog osiguranja,
 • ”zeleni karton“ (samo za zemlje u kojima je obavezan),
 • potvrda (licenca numerisana nacionalnim brojem) o tehničko-tehnološkim uslovima koje moraju zadovoljavati vozila u međunarodnom transportu,
 • kartica lica zaduženog za održavanje vozila
 • Dokumentaciju vezanu za vozača:  
 • putni nalog, 
 • međunarodna vozačka dozvola odgovarajuće kategorije, 
 • kartica za upravljanje drumskim vozilom u međunarodnom saobraćaju,
 • lična karta i pasoš,
 • vize (samo za zemlje za koje su potrebne),
 • polisa zdravstvenog osiguranja i dr.
 • Dokumentaciju vezanu za pošiljku:
 • CMR, 

Dokument osiguranja odgovornosti prevozioca (CMR) –  Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) posrednici (prevoznici i špediteri) ne nadoknađuju eventualne štete prilikom nepogodnih događaja ili to čine u manjem iznosu.

 • CEMT,

CEMT (Evropska konferencija Ministara Transporta) je dao poseban značaj uvođenju standarda za buku i emisiju izduvnih gasova teretnih vozila. Vozila je svrstao u sledeće kategorije: 

– “zeleno“ vozilo, 

– “zelenije i bezbedno“ vozilo,

– “EURO 3 bezbedno“ vozilo,

– “EURO 4 bezbedno“ vozilo.

 • Dozvola za međunarodni transport, 

Dozvola za međunarodni prevoz je dokument kojim strana zemlja dozvoljava nekom našem prevozniku da na njenoj teritoriji obavlja prevoz.

Dozvole koje su neophodne vozilu za ulazak na teritoriju neke države, tj. za vršenje međunarodnog transporta su: 

 • pojedinačna dozvola te države (za tranzit, dovoz iz Republike Srbije, odvoz u Republiku Srbiju ili prevoz iz te države u neku drugu državu),
 • dozvola prevoznika za obavljanje međunarodnog transporta,
 • dozvola vozača za obavljanje međunarodnog prevoza i dr.     

Broj dozvola se utvrđuje bilateralnim sporazumom dveju zemalja, a dozvole mogu biti besplatne ili sa naknadom.

 • TIR karnet, 

Skraćenica TIR (franc. Transports Internationaux Routiers) znači Međunarodni prevoz stvari. Ovaj međunarodni sistem drumskog prevoza olakšava prevoz robe između ugovornih strana po Ženevskoj konvenciji TIR od 14. novembra 1975. godine, koja je stupila na snagu 1978. godine. 

TIR sistem nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog prevoza robe, kako za prevoznike i carinski sistem, tako i za transport i trgovinu uopšteno.

U cilju što jednostavnije i što efikasnije međunarodne carinske kontrole, osmišljen je međunarodni carinski tranzitni dokument, koji se zove TIR karnet. 

Nosilac TIR karneta dužan je da carinskoj ispostavi unapred dâ informacije o robi koja se transportuje. Time se znatno olakšava prelazak granica i kontrola spoljnotrgovinske, poreske i carinske politike i pojednostavljuju se formalnosti oko plaćanja dažbina i poreza. Takođe, TIR karnet pomaže i u izbegavanju prekomernog zagušenja na graničnim prelazima.

 • ATA karnet, 

ATA karnet je međunarodni carinski dokument koji se koristi za privremeni uvoz i izvoz, kao i za tranzit robe, tako da ga često nazivaju i pasoš za robu. 

Izdaje ga Privredna komora Srbije i to na period od 12 meseci. Privredna komora je izdavač, ali je  istovremeno i garant inostranim carinskim organima.

Da bi roba brzo i jednostavno prešla granicu uz pomoć ATA karneta, moraju biti ispunjeni i određeni uslovi, kao što su da roba mora biti uvezena/izvezena u nepromenjenom stanju, da mora biti lako prepoznatljiva, da je roba obuhvaćena realnom vrednošću, itd.

Dokumenti za međunarodni transport

 • JCI (jedinstvena carinska isprava), 

Jedinstvena carinska isprava (JCI) je propisan obrazac i koristi se kao pisana carinska deklaracija. JCI se podnosi u onolikom broju setova koliko je potrebno za sprovođenje propisa za carinski postupak u koji se roba stavlja. Obrazac deklaracije može biti dopunjen sa jednim ili više JCI BIS obrazaca podnetih u setu koji sadrži listove potrebne za sprovođenje carinskog postupka.

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka.

 • Deklaracija o carinskoj vrednosti, 
 • Faktura i otpremnica,
 • Dokumenti osiguranja robe u transportu koji štite vlasnika robe od svih ugovorenih rizika. U slučaju oštećenja ili gubitka robe, vlasnik mora da dokaže eventualnu neodgovornost prevozioca, kako bi naplatio štetu i dr.

      Samo osiguranje robe u transportu počinje od trenutka kada osigurani predmet krene iz početnog skladišta i završava se isporukom robe u skladište kupca.

     Osiguranje ima za cilj zaštitu imovinskih interesa prevoznika u slučaju štete po teret, život, zdravlje ili imovinu trećih lica u procesu obavljanja aktivnosti prevoza robe.

 • Fitosanitarni sertifikat,

Fitosanitarnoj kontroli na graničnim prelazima podležu pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisani objekti, sredstva za ishranu bilja i sredstva za zaštitu bilja, kao i seme, rasad i sadni materijal. Za ovakvu vrstu robe koja se izvozi ili uvozi je potrebno da je prati fitosanitarni sertifikat, čiji sadržaj je određen fitosanitarnim pravilnikom.

 • Uverenje o domaćem poreklu robe, 

EUR-1 dokument je dokaz o poreklu robe, Mora biti podnet zemlji uvoznici u određenom roku od strane zemalja izvoznica i ne sme da bude stariji od 4 meseca. 

Naša zemlja je potpisnica ovog međunarodnih ugovora – ovim sporazumom omogućava se slobodniji protok robe bez obračuna i plaćanja carine. Takođe, u nekim slučajevima carinske stope su u velikoj meri smanjene u slučaju dodatka dokumenta o dokazu porekla robe.

Dokumenti za međunarodni transport mogu oduzeti vremea i stvoriti dodatni posao koji može veoma lako da se reši od strane uigranog tima.

“General Transport” Vam stoji na raspolaganju i nudi Vam profesionalne usluge konsultacija  u vezi svega što mogu obuhvatiti dokumenti za međunarodni transport.

Categories: Međunarodni transport