Špediterke Usluge: Proces i Vrste

0 Comments

Ko je to špediter?

Špediter je kvalifikovani posrednik koji obavlja uvoz i izvoz robe na međunarodnom nivou, a koji zahtevaju sprovođenje različitih vidova transporta (vazdušni, teretni, drumski, pomorski, železnički, kombinovani) i obavljanje administrativnih i carinskih formalnosti koje omogućavaju robi da pređe sa jednog carinskog područja u drugi. 

Šta špediter radi?

Zadatak špeditera je da organizuje i izvrši prevoz robe u ime trećih lica. To znači da špediter mora da upravlja sakupljanjem robe od dobavljača, carinjenjem (dokumentima) kod nadležnih organa, rukovanjem u dotičnim skladištima, kao i obezbeđivanjem mesta na prevoznom sredstvu (brod, avion ili kamion) koji će prevoziti robu. Špediter često ne upravlja lično svim gore navedenim koracima. Obično većina špeditera neke korake prevoza na osnovu podugovara obavlja uz pomoć drugih kompanija. Sa strane kupca, svi gore navedeni koraci izgledaju kao jedan proces, mada su uključeni različiti subjekti. 

Njegovi zadaci su različiti, ali među najčešće možemo istaći zaključivanje ugovora o prevozu, odabir najefikasnije rute radi uštede vremena i smanjenja troškova, sklapanje ugovora o osiguranju, odabir ambalaže koja odgovara vrsti pošiljke i stara se o skladištenju i distribuciji robe. Beskrajan niz zadataka u kojima iskustvo i sposobnost donošenja odluka špeditera čine razliku prilikom merenja efikasnosti logističke operacije.

Kao stručnjak za logističku mrežu, glavni zadatak špeditera je da prouči najbolji način za dopremanje robe od mesta polaska do mesta dolaska, bilo da se radi o punom utovaru ili grupi objedinjenih materijala u zbirnom prometu. Mnogo je elemenata koje treba uzeti u obzir. Pre svega, za robu mogu biti potrebni posebni uslovi prevoza (jer je kvarljiva, krhka ili opasna). Zato špediter mora dobro biti upoznat sa karakteristikama proizvoda koji se otpremaju, da bi u skladu s tim izvršio izbor ambalaže i nosača koje će koristiti. Zatim mora izračunati najbolju rutu za odlazak robe na odredište: to znači pronalazak najsigurnije, najjeftinije i najbrže rute među raznim postojećim, drumom (kamioni, kombiji), železnicom (vozovi), morem ili vazdušnim putem. 

Špediter zatim organizuje detalje pošiljke, kako bi ih saopštio prevoznicima koji će se zaista pobrinuti za prevoz. Ugovara zakup prostora na vozilima, pregovara o vremenskim terminima, troškovima i načinima prevoza robe u ime kupca. Pri tome on kupcu daje sveobuhvatnu cenu, kao da je to jedinstveni postupak, iako zapravo uključuje nekoliko susednih koraka među njima, kao što su prijem, skladištenje, konsolidacija/dekonsolidacija, priprema narudžbine, pakovanje, transport i konačna isporuka, koje sprovodi uzastopno nekoliko operatera.

Špediterske Usluge

Vrste špeditera

Postoje špediteri svih oblika i veličina, od globalne multinacionalne kompanije sa nekoliko stotina kancelarija širom sveta i stotinama hiljada zaposlenih (DHL, Panalpina i slično), do male kompanije sa jednim radnikom, mobilnim telefonom i (možda) kombijem.

Termin špediter se često generalizuje, međutim kada kažemo “špediter” moramo da definišemo da li je to:

  • Špediter kod koga se Ugovor o proviziji za prevoz zaključuje između naručioca koji se zove nalogodavac i špeditera, posrednika i organizatora prevoza. Ovaj špediter slobodno bira najprikladniji način isporuke robe i u svoje ime sprovodi ugovore neophodne za sprovođenje operacije. Slobodno bira prevoznike i posrednike koje poziva, da ispuni svoju misiju. 
  • Ili špediter koji je jednostavan agent. Preduzima sve potrebne mere za pravilnu isporuku robe, ali pošiljalac je taj koji mu daje uputstva tačku po tačku. Kako ne bira slobodno način prevoza, nije odgovoran za izabrane prevoznike. On jednostavno izvršava uputstva svog nalogodavca. Njegova odgovornost nastaje samo onda ako u izvršenju svog zadatka počini dokazanu ličnu grešku. Ima obavezu da izvrši misiju koja mu je poverena i dužan je da pruži savete.

 Špediter koordiniše različite načine transporta neophodne za prevoz robe.

Dužan je da savetuje svog klijenta za operacije koje spadaju u njegovu nadležnost, on osigurava poštovanje propisa na snazi u svakoj zemlji, posebno u kontekstu prevoza opasnih ili osetljivih roba.

On mora učiniti sve da se roba sačuva: ako je roba oštećena tokom transporta, a takva šteta je očigledna, mora rezervisati pravne lekove rezervacijama prilikom dolaska pomenute robe.

Tokom pomorskog teretnog prevoza vrši detaljnu proveru robe tokom operacija pretovara.

Šta čini špeditera dobrim?

Špediter, bilo da je reč o samcu ili velikoj kompaniji, mora znati kako da radi svoj posao, što pre svega znači da mora da bude u stanju da premešta robu iz A u B u dogovorenom roku i ceni. Kad se to kaže, mora se reći i da se 90% posla špeditera u osnovi sastoji u ažuriranju uključenih strana. Da li će se komunikacija odvijati telefonom ili putem automatskih poruka pomoću IT sistema, malo je važno. Većina kupaca spremna je da prihvati različite vrste komunikacije ukoliko su tačno informisani. Najvažniji aspekt za odabir špeditera treba da bude sposobnost proaktivnog informisanja kupaca.

Špediter treba da vlada znanjem o pripremi transportne dokumentacije i potrebnih poreskih i carinskih postupaka (u slučaju uvoza/izvoza). Postoji mnoštvo dokumentacije kojom svakodnevno mora da upravlja: ​​komercijalni računi i računi, izvozne/uvozne deklaracije, teretnice i sva druga transportna dokumenta koja zahtevaju kupac i propisi na snazi u zemljama kroz koje roba prolazi (zemlja uvoza, izvoza i pretovara). Većina ovih dokumenata šalje se i prima elektronskim putem i njima se mora upravljati pomoću određenih IT alata.

Za one koji rade ovaj posao neophodno je da mogu da garantuju tačno vreme tranzita i odličan nivo komunikacije sa svojim kupcima tokom svih faza transporta, posebno u pogledu prenošenja informacija o statusu i položaju robe (u realnom vremenu, zahvaljujući mogućnostima geolokacije). Špediter mora biti upućen u sve aspekte prevoza, pakovanja i osiguranja tereta. To uključuje konsolidaciju tereta radi smanjenja troškova kada teret ne napuni kontejner.

Dobar špediter treba da ima široku mrežu poznanstava i dobrih poslovnih odnosa sa kompanijama u zemlji i inostranstvu sa kojima sarađuje (bilo da su u pitanju vlasnici skladišta ili voznih parkova. On je taj koji rezerviše potreban teretni prostor u prevoznom sredstvu, uz brigu o skladištenju i distribuciji robe.

Budući da je špediter taj koji obavlja formalnosti sa carinskim službenicima u inostranstvu, on treba da nastoji da te procese pojednostavi i da pri tome osigura poštovanje propisa. On mora pronaći rešenja za sve neuspehe koji mogu nastati u međunarodnoj pošiljci.

“General Transport” Vam nudi svoje špediterske usluge, kako bi Vašim međunarodnim pošiljkama doneo najviši nivo efikasnosti, sigurnosti i profitabilnosti. Kontaktirajte nas!

Categories: Dokumenti