Šta Je To Fitosanitarni Sertifikat?

0 Comments

Šta je to Fitosanitarni Sertifikat?

 

Fitosanitarna kontrola – šta sve podleže ovoj vrsti inspekcije?

Fitosanitarnoj kontroli na graničnim prelazima podležu pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisani objekti, sredstva za ishranu bilja i sredstva za zaštitu bilja, kao i seme, rasad i sadni materijal. Za ovakvu vrstu robe koja se izvozi ili uvozi je potrebno da je prati fitosanitarni sertifikat, čiji sadržaj je određen fitosanitarnim pravilnikom.

 

Šta je sve regulisano fitosanitarnim pravilnikom?

Pravilnikom o fitosanitarnoj kontroli bilja propisuje se način najavljivanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, obrazac zahteva za pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, rok za njegovo podnošenje i uslovi koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.
Pošiljka bilja je određena količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koja se transportuje i koju prati jedan fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potrebni za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka.

Zahtev za pregled pošiljke bilja podnose uvoznici, prevoznici i njihovi zastupnici, kao i carinski deklaranti. Ovaj zahtev za pregled pošiljke bilja podnosi se na Obrascu 1 pod nazivom „Zahtev za fitosanitarni pregled pošiljke bilja“.

 

Kako se vrši fitosanitarni pregled?

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja vrši se pregledom dokumentacije koja prati pošiljku bilja, pregledom prevoznog sredstva, pregledom ambalaže i pregledom bilja. Identifikacija pošiljke bilja vrši se upoređivanjem podataka iz dokumentacije koja prati pošiljku sa oznakama na ambalaži, pakovanju i utvrđenim sadržajem pošiljke.
Provera zdravstvenog stanja bilja vrši se vizuelnim pregledom bilja, uzimanjem reprezentativnih uzoraka radi pregleda u priručnoj laboratoriji na graničnom prelazu.

Fitosanitarna kontrola prilikom uvoza

Ako to zahteva zemlja uvoznica fitosanitarni pregled bilja može se obaviti i na mestu proizvodnje u toku vegetacije ili u toku skladištenja. Kada je utvrđeno da pošiljka bilja ispunjava zakonom propisane uslove za uvoz, fitosanitarni inspektor overava fitosertifikat i izdaje rešenje o dozvoli uvoza i određuje postkarantinski nadzor.

Ukoliko je, pak, utvrđeno da pošiljka ne ispunjava zakonom propisane uslove za uvoz, fitosanitarni inspektor stavlja na prednju stranu originalnog fitosertifikata trouglasti pečat crvene boje sa sledećom sadržinom: „SERTIFIKAT PONIŠTEN“.

Na graničnom prelazu na kome fitosanitarna inspekcija nije stalno prisutna, već se fitosanitarni pregled obavlja na poziv, pošiljke bilja je obavezno najaviti najkasnije jedan radni dan pre prispeća pošiljke lično ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru.

Fitosanitarna kontrola prilikom izvoza

Zahtev za izdavanje fitosertifikata izvoznik je dužan da podnese Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede najmanje 24 sata pre utovara. Fitosanitarni pregled pošiljke bilja pri izvozu vrši se u mestu utovara pošiljke.

Koja dokumentacija je potrebna za pošiljke bilja?

zahtev za fitosanitarni pregled pošiljke

Dokumentacija koja je potrebna za pošiljke bilja je sledeća:

– Obrazac 1 – Zahtev za fitosanitarni pregled pošiljke bilja
Uz zahtev za pregled pošiljke bilja prilaže se sva neophodna dokumentacija koja je prati.

– Obrazac 2 – Obaveštenje o presretanju pošiljke bilja
Ovim obrascem fitosanitarni inspektor obaveštava Ministarstvo o naređenim fitosanitarnim merama pri uvozu.

– Obrazac 3 – Zahtev za izdavanje fitosertifikata
Na ovom obrascu izvoznik za pošiljke bilja koje se izvoze iz Republike Srbije i za koje je obavezno izdavanje fitosertifikata, podnosi pismeni zahtev za izdavanje fitosertifikata o nameravanom izvozu i to najkasnije 24 časa pre utovara.

– Obrazac 4 – Fitosertifikat

– Obrazac 5 – Fitosertifikat za reeksport
Fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport sadrži podatke u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosaninitarne mere br. 12 (ISPM 12), „Smernice za fitosanitarne sertifikate“.

 

“General Transport” Vam stoji na raspolaganju i ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pribavljanja i popunjavanja dokumentacije vezane za poslove uvoza i izvoza pošiljaka bilja, kao i za dokumenata koji se koriste u carinskom postupku brzo i efikasno, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta Vašeg poslovanja. Kontaktirajte nas, Vašeg pouzdanog partnera za poslove uvoza i izvoza!

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport