Šta je TIR Karnet / TIR sistem ?

0 Comments

Šta je TIR Karnet / TIR sistem ?

Skraćenica TIR karnet (franc. Transports Internationaux Routiers) znači Međunarodni prevoz stvari. Ovaj međunarodni sistem drumskog prevoza olakšava prevoz robe između ugovornih strana po Ženevskoj konvenciji TIR od 14. novembra 1975. godine, koja je stupila na snagu 1978. godine. 

 

TIR sistem nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog transporta robe, kako za prevoznike i carinski sistem, tako i za transport i trgovinu uopšteno.

Države Potpisnice TIR Konvencije

Države Potpisnice TIR Konvencije

 

Prednosti za prevoznika:

 

– Smanjena je dokumentacija za prevoz robe,

– Smanjena su kašnjenja i troškovi transporta,

Nema depozita na granicama tranzitnih država,

Vreme prelaska robe preko granica je znatno skraćeno.

 

Prednosti za carinski sistem:

 

– Samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korišćenje TIR karneta, što povećava sigurnost sistema,

– Carinska kontrola je lakša i brža, kao i provera propratne dokumentacije,

– Garantovano je plaćanje carinskih i poreskih taksi u slučaju zloupotrebe (do 50.000 $).

 

Prednosti za transport i trgovinu uopšteno:

 

– Olakšava kretanje u transportu i trgovini zbog primene standardizovane dokumentacije,

– Smanjuje troškove transporta i kašnjenja u tranzitu,

– Podstiče razvoj međunarodne trgovine.

 

Lice koje želi da koristi TIR sistem, dužno je da se sa potrebnom dokumentacijom obrati Privrednoj komori Srbije – Udruženju za saobraćaj i telekomunikacije, koja će, ukoliko se saglasi sa zahtevom, popuniti i overiti odobrenje i proslediti ga Upravi carina Srbije.

 

Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prevozu sa oznakom TIR. Svi delovi vozila moraju biti pristupačni za carinski pregled i ne smeju sadržati skriveni prostor za skladištenje robe. S obzirom na to da se carinska obeležja stavljaju lako i uspešno, vozilo mora biti takvo da nije moguć nikakav unos ili iznos robe bez vidljivih tragova pokušaja ili oštećenja postavljenih carinskih obeležja.

Kontejneri za transport robe sa oznakom TIR moraju biti za višestruku upotrebu, potpuno ili delimično zatvoreni i moraju lako da se pune i prazne.

 

Šta je TIR karnet?

 

U cilju što jednostavnije i što efikasnije međunarodne carinske kontrole, osmišljen je međunarodni carinski tranzitni dokument, koji se zove TIR karnet. 

Nosilac TIR karneta dužan je da carinskoj ispostavi unapred dâ informacije o robi koja se transportuje. Time se znatno olakšava prelazak granica i kontrola spoljnotrgovinske, poreske i carinske politike i pojednostavljuju se formalnosti oko plaćanja dažbina i poreza. Takođe, TIR karnet pomaže i u izbegavanju prekomernog zagušenja na graničnim prelazima.

 

TIR karnet napravljen je da bi maksimalno olakšao kretanje roba i da bi tranzitnim državama garantovao pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe i krijumčarenja.  Istovremeno, on obezbeđuje najsigurniji sistem osiguranja robe u transportu. 

 

Tipovi garancije u tranzitu

 

Pravna garancija Uspostavlja se sigurniji lanac odgovornosti od prevoznika do primaoca robe.

Fizička garancija Da bi se izbegao rizik oduzimanja robe u tranzitu, obavezno je zapečaćivanje prevoznih sredstava. Postoje dve vrste pečata: na prevoznom sredstvu ili na jedinici (pakovanju, kartonu, paleti itd).

Finansijska garancija – Finansijska garancija mora pokrivati iznos carina i poreza koji su povezani sa tranzitom.

 

Obrazac TIR karneta 

Obrazac TIR Karneta

TIR karnet je štampan na francuskom jeziku. Izuzetak su naslovna strana i robni manifest koji su štampani i na engleskom jeziku.

Ovaj obrazac sadrži:  

– Naslovnu stranu (žute boje),

– Žuti robni manifest (koji se ne koristi za carinske potrebe),

– Setove (4, 6, 14 ili 20) vaučera i kontrolnih kupona bele i zelene boje,

– Formular za podnošenje službenog izveštaja i

– Zadnje žute korice karneta sa identifikacionom karticom.

 

TIR karnet mora biti popunjen čitko i dovoljno jako da se tekst preko indiga ocrta, te tako bude čitljiv na svim stranicama, a brisanje i pisanje preko teksta nisu dozvoljeni. Ukoliko dolazi do izmena podataka, uz svaku izmenu mora da se nalazi potpis lica koje ih vrši, kao i overa carinskih organa.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport